Produkte werden geladen.

/ Produkte
+

Zertifizierte Produkte

 

 


Tridium

http://www.tridium.com/


Niagara AX BACnet Driver JACE-600

BACnet Zertifikat

Zertifizierungsstelle: WSPCert

Zertifizierungsdatum: 29.11.2013

Erneuerung der Zertifizierung: 31.03.2016

Produkt:

Niagara AX BACnet Driver JACE-600

Version: 3.6.47.11
Profil:

B-BC (BACnet Building Controller)

PICS: PICS Download
Datenblatt: Datenblatt Download

zurück